Põhikiri

MTÜ Eesti Maakana Selts
PÕHIKIRI
Kinnitatud 28.11.2021 sõlmitud asutamislepinguga

Muudetud 25.03.2023


1.ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Maakana Selts (edaspidi Selts) on vabatahtlikkuse alusel Eesti
põliseid maakanu kasvatavate, säilitavate ja arengut toetavate isikute ühendus, mis tegutseb
avalikes ja kogukonna huvides.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Maakana Selts. Rahvusvahelises suhtlemises
kasutatakse ingliskeelset nime Estonian Native Chicken Breeders’ Association.
1.3. Seltsi asukoht ja tegevuspiirkond Eesti Vabariik.
1.4. Seltsi aadress on Metsjõe talu, Mälivere küla, Kohila vald, 79814 Rapla maakond, Eesti
Vabariik.
1.5. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Seltsi liikmed ei vastuta Seltsi
varaliste kohustuste täitmise eest ning Selts ei vastuta liikmete varaliste kohustuste täitmise
eest.
1.6. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja
vabaühenduste heast tavast.

 1. SELTSI EESMÄRK JA ÜLESANDED
  2.1. Seltsi tegevuse peamine eesmärk on eesti maakana kui põlistõu säilitamine, kasvatamine ja
  aretamine ning selle populariseerimine.
  2.2. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on Seltsi ülesanded:
  2.2.1. Ühendada erinevate elualade inimesi, kes soovivad kaasa aidata eesti maakana säilitamisele
  ja kasvatamisele.
  2.2.2. Selgitada eesti maakana tähendust ja tähtsust avalikkusele.
  2.2.3. Saada tunnustus maakanale kui tõule.
  2.2.4. Seista eesti maakana puhasaretuse eest.
  2.2.5. Tutvustada põlistõuga seonduvaid traditsioone ning pidamisviise.
  2.2.6. Hankida rahalisi ja muid vahendeid Seltsi eesmärgiliste tegevuste täitmiseks.
  2.2.7. Arendada koostööd teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja
  teistes riikides.
 2. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD
  3.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
  3.2. Liikmeskond jaguneb põhi- ja toetajaliikmeteks, kelleks võivad olla füüsilised ja juriidilised
  isikud, kes soovivad arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Põhiliikmeks on
  maakana säilitaja. Põhiliikmel on hääleõigus üldkoosolekul ja õigus olla valitud juhatusse.
  Toetajaliikmel on nõuandev roll. Ülejäänud õigused ning kohustused põhiliikmetel ja
  toetajaliikmetel kattuvad.
  3.3. Seltsiga liitumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
  avaldus.
  3.4. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
 3. SELTSIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
  4.1. Seltsist väljaastumiseks esitab Seltsi liige juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas
  vormis avalduse. Seltsi liige loetakse välja astunuks avalduse esitamisele järgnevast päevast, kui
  avalduses ei ole märgitud hilisemat aega.
  4.2. Juhatuse otsusel võib Seltsi liikme seltsist välja arvata juhul kui ta:
  4.2.1. Ei ole mõjuva põhjuseta majandusaasta lõpuks tasunud sellele eelneva aasta liikmemaksu.
  4.2.2. On korduvalt ja/või tahtlikult rikkunud Seltsi põhikirja.
  4.2.3. On olulisel määral kahjustanud Seltsi mainet.
  4.2.4. On esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
  4.3. Seltsi liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma väljaarvamise küsimuse
  arutamisel sõnaõigusega. Koosoleku aeg tuleb talle teatavaks teha vähemalt seitse (7) päeva enne
  selle toimumist kirjalikult või e-posti teel. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab
  vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
  4.4. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liige on kohustatud tagastama Seltsile kuuluva vara
  ning likvideerima eranditult kõik võlgnevused Seltsi ees.
 4. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  5.1. Seltsi põhiliikmel on õigus:
  5.1.1. Osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul.
  5.1.2. Olla valitud Seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks.
  5.2. Seltsi kõigil liikmetel on õigus:
  5.2.1. Osaleda Seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
  5.2.2. Saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
  5.2.3. Teha ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
  5.2.4. Osaleda Seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
  5.2.5. Saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
  5.2.6. Teha ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
  5.3. Seltsi liige on kohustatud:
  5.3.1. Hoidma ja kaitsma Seltsi nime ja mainet.
  5.3.2. Täitma Seltsi põhikirja ja Seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid.
  5.3.3. Tasuma Seltsi liikmemaksu määratud tähtajaks.
  5.3.4. Teatama Seltsi juhatusele arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks oma kontaktandmed ja
  kontaktandmete muutumisel teavitama juhatust sellest ühe (1) kuu jooksul alates kontaktandmete
  muutumisest.
  5.3.5. Heastama Seltsi varale tekitatud kahju.
  5.3.6. Võtma osa Seltsi tegevusest.
 5. ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS
  6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal Seltsi põhiliikmel on üldkoosolekul
  üks hääl.
  6.2. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
  6.2.1. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.
  6.2.2. Revisjoni või audiitorkontrolli määramine ning selle teostajate valimine ja
  tagasikutsumine.
  6.2.3. Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaja määramine.
  6.2.4. Kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omandamise, võõrandamise ja
  asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
  6.2.5. Nõusoleku andmine kulutuse või laenude võtmiseks, mille väärtus on 10000 (kümme
  tuhat) eurot ja rohkem.
  6.2.6. Muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Seltsi teiste
  organite pädevusse.
 6. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE
  7.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
  7.1.1. Aastaaruande kinnitamiseks.
  7.1.2. Kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 Seltsi liikmetest.
  7.1.3. Muudel juhtudel, kui see on Seltsi huvides vajalik.
  7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt seitse (7) päeva enne selle
  toimumise päeva avaliku teate Seltsi kodulehel ja Seltsi sotsiaalmeedia kanalites, milles on
  näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord või saadab igale Seltsi liikmele vähemalt
  seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate e-postiga. Seltsi liikmel on õigus
  kolme päeva jooksul teate kättesaamisest lisada päevakorda täiendavaid punkte.
  7.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 51% Seltsi
  põhiliikmetest või nende esindajatest. Üks isik võib olla ühe Seltsi liikme volitatud esindaja.
  Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenutest või nende
  esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 51% Seltsi liikmetest, kutsub juhatus
  kõige varem nädala ja kõige hiljem kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
  päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata
  koosolekul esindatud liikmete arvust.
  7.4. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
  7.5. Seltsi põhikirja muutmiseks või Seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 üldkoosoleku
  häältest.
 7. JUHATUS
  8.1. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on vähemalt kolm (3) liiget. Juhatus valib
  enda seast juhatuse esimehe.
  8.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.
  8.3. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige, kui selleks on olemas
  juhatuse kirjalik nõusolek.
  8.4. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolt häälteenamusega, kui põhikiri ei
  sätesta teisiti. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.
 8. SELTSI MAJANDUSTEGEVUS JA SELTSI VARA
  9.1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.
  9.2. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  9.3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
  9.3.1 Liikmemaksudest.
  9.3.2 Sihtotstarbelistest eraldistest.
  9.3.3 Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja ürituste
  korraldamisest saadud tulust.
  9.3.4 Riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast.
  9.3.5 Kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest,
  sponsorlusest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.
 9. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
  10.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
  10.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
  10.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
  sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele
  isikule.